Политика Конфиденциальности | Privacybeleid Traditia


Политика Конфиденциальности | Privacybeleid Traditia | Korte versie:

De Vereniging Russisch Sprekenden Brabant (‘Traditia’) vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de bezoekers aan de Traditia website www.traditia.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u invult op onze online formulieren worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.
Traditia stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.
Traditia is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Traditia haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Privacybeleid van derden
Op de website van Traditia treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Traditia behorende, websites. Traditia kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Privacybeleid | Langere versie

(Bron: www.armonia.nl/privacy-beleid/ )

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy
De Vereniging Russisch Sprekenden Brabant, hierna te noemen Traditia, streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op de Traditia-website wordt verzameld en van de manier waarop Traditia daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens
Traditia verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Traditia is doorgegeven. Traditia of de organisaties waarmee Traditia samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.
Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Traditia (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens
Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Traditia daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze website, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze website en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze website, zodat wij die website kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere bedrijven.
BIJ DIT PROCES WORDEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEGEVEN AAN DERDEN.

Het gebruik van IP-adressen
Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie of privé. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend.
Traditia kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites
Als service aan onze gebruikers kun de Traditia-website links bevatten naar websites van derden, over wie Traditia geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. CONTROLEER ALTIJD ZELF WELK RECHT, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID DAAROP VAN TOEPASSING IS.

Cookies
Traditia kan een “cookie” in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging
Traditia werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Traditia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Traditia heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.
Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van Traditia die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Traditia zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Traditia echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:
i. Soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Traditia ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Traditia kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Traditia te verlenen. Traditia verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Traditia worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;
ii. Als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Traditia schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Traditia of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld ; of
iii. Wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen
Indien Traditia het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen via deze pagina worden doorgegeven.
Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.raditia.nl