Vereniging Russisch sprekenden - Brabant

Gezocht: Russisch gezin voor educatieve taalfilm

    

Op dit moment is KLIK-Onderwijsondersteuning bezig de methode "TOLK voor taalontwikkeling!" te vernieuwen en uit te breiden met films over taal en denk-stimulerende gesprekjes tussen ouders en kinderen (liefst vaders en moeders maar ook oma’s of opa’s zijn welkom). De films worden toegevoegd aan het bestaande repertoire van TOLK. In de bestaande films ligt het accent op  jongere kinderen. Het is daarom dat KLIK-Onderwijsondersteuning nu op zoek is naar een gezin of twee gezinnen met iets oudere kinderen n.l. tussen de 5 en 8 jaar. De films zijn van ouders van diverse culturele achtergrond. Omdat in Nederland ook Russische en Oost Europese gezinnen (komen) wonen zijn wij derhalve op zoek naar een Russisch of Oost Europees gezin. Graag willen wij benadrukken dat de "hoofdrolspelers" anoniem blijven. Het gaat om neutrale opnamen gemaakt door een professionele filmmaatschappij. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de website www.tolkinfo.nl

Wat is TOLK?

TOLK is een methode voor taalstimulering. Het wil taalachterstand van kinderen (0 tot 10 jaar) voorkomen of verhelpen. Doel is schoolsucces en een goede sociaal-emotionele ontplooiing. De werkwijze sluit aan bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling.  TOLK activeert ouders, en al diegenen die de rol van de ouder tijdelijk overnemen, op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden. Het maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders. De werkwijze berust op de principes van video interactie training.

TOLK wil de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen versterken ten behoeve van schoolsucces. Taal ontwikkelt zich in het gesprek van alledag. Taal en denken ontwikkeling zich parallel. Voor schoolsucces hebben kinderen niet alleen rijk- en gevarieerd taalaanbod nodig, maar ook denk-stimulerende gesprekken. TOLK wil ouders, en iedereen die de rol van de ouder tijdelijk overneemt, enthousiast maken voor beide vormen van taalaanbod.

Doel:

Intensivering van het (abstract) taalgebruik van jonge kinderen.
Intermediairs kunnen de werkwijze gebruiken om de volgende doelen te behalen:
* Stimulering van taal en denken in het dagelijks leven.
* Benadering van het kind op het juiste niveau.
* Accentuering van taalelementen die voor kinderen met een taalstoornis van belang zijn.

Doelgroep:

De uitgave is bestemd voor ouders van kinderen in het reguliere of speciale basisonderwijs. Het betreft vooral taalarme gezinnen. Ook is deze uitgave geschikt voor de begeleiding van kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (taaltherapie).

Product:

Behalve uit gedrukte handleidingen zal het product onderdeel gaan uitmaken van een digitale uitgave met een variant voor preventie en een variant voor taaltherapie. Op de site worden alle tot op heden geproduceerde films van TOLK opgenomen in hun geheel (ten behoeve van preventie) en opgeknipt in fragmenten (ten behoeve van taaltherapie). Het menu zal telkens bestaan uit films, kijkvragen, aan de inhoud van de films gerelateerde activiteiten voor ouders en kinderen op school (preventie) of in de logopedische sessie (therapie), suggesties voor thuis en reminders voor ouders in de vorm van een email. Het bestaande filmrepertoire wordt uitgebreid met 8 themafilms over denk-stimulerende gesprekken tussen ouder en kind. Onderwerpen zijn: natuur, groeien (5-7 jaar), muziek, gezondheid, sport (7-8 jaar), digitaal, de wereld, vakantie (9-11 jaar).

Inhoud:

In elke film staan op naturel wijze taal- en denk-stimulerende gesprekken tussen ouder en kind centraal. De communicatieve basisvaardigheden als benoemen, luisteren, herhalen, beurt nemen en geven, kijken en vergelijken, oogcontact zoeken, goed teruggeven (de basisprincipes van TOLK) worden weergegeven. Gevisualiseerd wordt hoe ouders van diverse culturele achtergrond in alledaagse situaties rondom concrete en abstracte thema’s een goede mix kunnen creëren van vertellen, vragen stellen, demonstreren, benoemen en redeneren. De filmonderwerpen sluiten én aan bij schoolthema’s én bij de belevingswereld thuis.

Gebruik:

Iedereen die met ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd werkt kan als intermediair met de digitale uitgave voor preventie aan de slag. Te denken valt aan leerkrachten, interne begeleiders, professionals in de (preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke emancipatie of boek-bevorderende activiteiten van bibliotheken. Logopedisten kunnen beide digitale producten inzetten voor zowel preventie als taaltherapie.

Informatie en/of aanmelden:

Dorine Verheijden - Lels, directeur KLIK-onderwijsondersteuning
Telefoon: 076-5659896
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.